Spring til indhold

Bylau’ets Vedtægter

page1image43251728

Vedtægter for foreningen Enderslev Bylau

§ 1.
Foreningens navn er Enderslev Bylau.

§2.
Enderslev Bylaus formål er at varetage beboernes fælles interesser overfor såvel private som det offentlige, samt i enhver henseende at virke for en god udvikling af de bebyggelsesmæssige, trafikale og kulturelle forhold i Enderslev, og i øvrigt i et hvilket som helst forhold som generalforsamlingen finder formålstjenligt. Lauets virke bør ske under størst mulig hensyntagen til det landsbymiljø, som er Enderslevs særpræg.

§4.
Bylauets virkefelt er inden for Enderslev by og omegn, Enhver borger over 18 år kan optages som medlem.

§5.
Andre interesserede kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

§6.
Bestyrelsen opkræver årligt medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentrestancer udover 3 måneder medfører sletning af lauet uden appel til generalforsamlingen. Et slettet medlem kan optages igen ved at indbetale kontingent for den mellemliggende tid.
Den, der udtræder frivilligt eller som udelukkes af lauet, har intet som helst krav på dettes midler eller ejendele.

§7.
Generalforsamlingen er lauets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar på et af bestyrelsen fastlagt sted. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne kræver det.

§8.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden for de sager, der skal behandles på generalforsamlingen.

§9.
Den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Lauets regnskab fremlægges i revideret stand af kasseren. 4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1. og 2. suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag.

§10.
Generalforsamlingens dirigent har den endelige afgørelse vedrørende sagernes behandling og leder afstemningerne.

§11.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

§12.
Beslutninger ved generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Dog kan beslutning om vedtægtsændring eller opløsning af lauet kun træffes med et flertal på tre fjerdedele af de afgivne stemmer. I disse to tilfælde kræves yderligere, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede eller repræsenteret på generalforsamlingen. Hvis dette ikke er tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med almindeligt flertal af stemmerne, uanset hvor mange af medlemmerne der er tilstede.
Hvis mindst et medlem kræver det, gennemføres afstemningen på generalforsamlingen skriftligt.

§13.
Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme mod forevisning af gyldigt medlemsbevis.

§14.
Lauets bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

§15.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år af gangen, hvoraf 2 i lige år og 3 i ulige år. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder de på generalforsamlingen valgte suppleanter i rækkefølge.

§16.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Møder i bestyrelsen holdes så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, dog mindst en gang i kvartalet. I formandens fravær overdrages denne funktion til næstformanden.

§17.
Bestyrelsen repræsenterer lauet og varetager dets anliggender under ansvar overfor generalforsamlingen, ligesom den disponerer over lauets pengemidler til fremme af de formål, der er fastlagt i vedtægterne.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§18.
Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – leder forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. I tilfælde af afstemmelighed er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens afgørende. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingens forhandlinger. Bestyrelsens beslutninger er kun gyldige, hvis mindst 3 af dens medlemmer er tilstede.

§19.
Lauets regnskabsår er kalenderåret.

§20.
I tilfælde af lauets opløsning, jvf. §12, tilfalder formuen et samfundsnyttigt lokalt formål efter generalforsamlingens beslutning.

§21.
Foreningen kan søge optagelse i landsdækkende foreninger og organisationer med tilknytning til lauets formålsparagraf.

§22.
Enderslev Bylau har et fast underudvalg: Juletræskomite-udvalget.

  1. Juletræet afholdes altid, traditionen tro, den 29.12. (5. juledag) kl. 18,00 i Enderslev Forsamlingshus.
  2. Formanden og kasseren i ”Enderslev Bylau” er selvskrevne medlemmer i juletræskomite-udvalget, og bylauets revisor reviderer juletræskomiteens regnskab.
  3. Juletræskomite-udvalgets økonomi skal forblive uafhængigt af bylauets-
  4. Juletræskomite-udvalget har pligt til altid at afholde juletræsfesten, så

byens mangeårige tradition bevares.
5. Juletræskomiteen er forpligtet til at afholde juletræsfesten uanset

”Enderslev Bylaus” eksistens, således at traditionen bliver sikret for Enderslev by.

VEDTAGET 06.11.1991 REV. 06.02.1993 REV. 22.02.1995